Similar to Diamond Head

KakaakoKapiolaniWaikiki
REAL ESTATE PRO'S TOP 100