Similar to Diamond Head

KapiolaniKakaakoWaikiki
REAL ESTATE PRO'S TOP 100