Similar to Diamond Head

KapiolaniKakaakoDowntown Honolulu
REAL ESTATE PRO'S TOP 100