Similar to Diamond Head

KakaakoDowntown HonoluluKapiolani
REAL ESTATE PRO'S TOP 100