Similar to Diamond Head

KailuaDowntown HonoluluKapiolani
REAL ESTATE PRO'S TOP 100